Kurumsal Yönetim

Kurumsal Yönetim

Kurumsal Yönetim

Burgan Bank ("Banka"); bir işletmenin bir yandan stratejik hedefleri için çalışırken bir yandan da sürdürülebilir hissedar değeri yaratmasında ve hem hissedarlarına hem de diğer paydaşlarına karşı olan yükümlülüklerini yerine getirmesinde iyi kurumsal yönetimin hayati önemi haiz olduğunu bilerek, kurumsal yönetim konusunda en yüksek standartları hedefleyeceğini taahhüt eder.

Burgan Bank, bu taahhüdünün vazgeçilmez bir gereği olarak, iyi tanımlanmış ve kurgulanmış bir kurumsal yönetim yapısı içerisinde faaliyet gösterir ve kurumsal yönetim ilkelerini ve uygulamalarını, dört önemli kilometre taşı olan hesapverebilirlik, şeffaflık, adillik ve doğruluk temelinde faaliyetlerine uygular. Banka; Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Basel Komitesi Kurumsal Yönetim tavsiyelerine dayanan kılavuz ilkelerini takip eder. Banka, yerel kanunlar ve yönetmelikler ile çelişmediği sürece, ana ortağının düzenleyici otoritelerinin yönetmeliklerini referans olarak alacaktır.

Banka, ayrıca, kurumsal yönetimde mükemmele ulaşma çabası için toplumsal desteğe ve işbirliğine güvenmektedir. Dolayısıyla, Banka, iyi kurumsal yönetim ilkelerini sadece kendi kurumsal büyümesi için değil, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bütün olarak refahı için uygular ve bu yolla, kesintisiz kalite geliştirme çabalarına katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla tüm diğer piyasa oyuncuları için bir cazibe merkezi işlevini görür.

KY El Kitabının hüküm ve koşulları, Banka'nın Yönetim Kurulu, İcrai Yönetimi, çalışanları ve hizmet sağlayıcılarına uygulanacaktır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri

Banka'nın Kurumsal Yönetim Çerçevesi, özellikle kanun ve yönetmelikler ve düzenleyici organların çıkardıkları talimatnameler ışığında hissedarların haklarının korunmasını ve eşit muamele görmelerini güvence altına alır ve bunları Banka'nın politika ve prosedürlerine dâhil eder.

Örgütlenme Yapısı

Yönetim Kurulu, etkili karar vermeyi ve iyi kurumsal yönetimi tesis edilmesini kolaylaştıran ve Banka'nın faaliyet alanlarına uyan bir organizasyon yapısını benimseyecek ve Yönetim Kurulu onaylı stratejinin uygulanması için yeterli örgütsel yönetmelik ve düzenlemelerin yapılmasını temin edecektir. Organizasyon yapısı aşağıda unsurlardan oluşacaktır:

  • Açık ve şeffaf organizasyon yapısı.
  • Her idari birim için ayrıca belirlenen hedefler.
  • Her idari birim için ayrıca belirlenen fonksiyonel görev ve sorumluluklar.
  • Organizasyonda (Yönetim Kurulu ile İcrai Yönetim arasında yeterli dengenin sağlandığı) çifte kontrolü ve görev ve sorumluluklarının yeterli ayrımını ve dağıtımını sağlayan ve farklı yönetim kademelerindeki unvanlar için spesifik olarak belirlenen yetkiler, iletişim hatları, hiyerarşik kademeler ve doğrudan denetim ve kontrol hatları.
  • Banka'nın faaliyetlerini yürütmek ve denetlemek için yeterli politikalar, çalışma prosedürleri ve iç tüzükler ve ayrıca, bu kadrolarda bulunan kişilerin öznitelikleri ve deneyimlerini de açıklayan ve organizasyon yapısındaki tüm kadroları kapsayan iş tanımları.
  • Hissedarlık yapılarının sağlam ve güvenilir kurumsal yönetimi engellememesinin sağlanması.
  • Risk, denetim ve uyum fonksiyonları için bağımsız ve ayrı birer departman.

Yönetim Kurulu

Banka, liderlik ve kontrol sorumluluğunu üstlenen ve Banka işlerini ve faaliyetlerini yönetmek suretiyle Banka'nın uzun vadeli başarısını arttırmaktan kolektif olarak sorumlu olan etkili ve üniter bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Yönetim Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu'nun Banka'nın kamusal ve kurumsal sorumluluklarının yerine getirilmesi sürecinde tarafsız ve objektif kararlar almasını sağlamaktan sorumludurlar.

Kurul'un Yapısı

Yönetim Kurulu, Genel Kurul'un seçtiği, icracı olan veya olmayan Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşacak ve faaliyetlerinde ve kararlarında daima bağımsız ve tarafsız olacaktır. Yönetim Kurulu, Esas Sözleşme uyarınca gereken sayıda Kurul Komitesini oluşturabilmek için 5'den az olmamak üzere yeterli sayıda üyeden meydana gelecektir. Banka'nın Genel Müdürü ve onun yokluğunda vekili Yönetim Kurulu'nun doğal üyesidir.

Kurul üyeliğine seçimler ve üyeliğin yenilenmesi, cari kural ve yönetmeliklere uygun yapılacaktır. Banka'nın Kurul üye sayısında yapabileceği değişiklikler; ilgili kural, yönetmelik ve talimatların uygulanması amacına yönelik Esas Sözleşme değişiklikleriyle gerçekleştirilecek ve hem Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen kişiler hem de Yönetim Kurulu'nda boşalan pozisyonlara atanan kişiler, Bankacılık Kanunu'nda belirtilen şartları taşıdıklarını gösteren belgelerle birlikte, yedi iş günü içerisinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirilecektir.

Yönetim Kurulu'nun her üyesi 3 yıl süreyle hizmet verecek ve bu süre sonunda Kurul yeniden oluşturulacak ve görev süresi dolmuş üyeler Kurul'a yeniden seçilebileceklerdir.

Yönetim Kurulu Üyeliği İçin Aranan Şartlar

Kurul üyeleri, pozisyon ve görevlerine uygun özniteliklere ve deneyime sahip olmalıdırlar. Üyelerin kurumsal yönetimle ilgili görevlerini tam ve net olarak kavramaları ve Banka'nın işleri hakkında tarafsız karar alma yeteneğine sahip olmaları gerekir.

Kurul Üyesi Beyanı

Her Kurul üyesi, başka kurumlardaki Yönetim Kurulu üyelikleri de dâhil dış görevlerinin Banka'da bir Yönetim Kurulu üyesi olarak üstlendiği görev ve sorumluluklarıyla çatışmamasını ve onları engellememesini güvence altına alacaktır.

Yönetim Kurulu İntibak Programı

Yönetim Kurulu, Banka'nın faaliyet ve işlemlerini tanımak için bir resmi intibak programı uygulayacaktır.

Yönetim Kurulu'nun Sorumlulukları

Banka'nın stratejik hedefleri, risk stratejisi, kurumsal yönetim ve kurumsal değerlerinin onaylanması ve uygulamanın izlenmesi de dâhil olmak üzere Banka'nın genel yönetim sorumluluğu Yönetim Kurulu'na ait olacaktır. Yönetim Kurulu, ayrıca, İcraî Yönetim'in izlenmesinden de sorumlu olacaktır. Yönetim Kurulu üyeleri; Banka'nın iş ve faaliyetlerini izleme ve tartışma ve ayrıca azınlık haklarını da koruyacak bir şekilde objektif kararlar alma yeteneklerini kısıtlayabilecek herhangi bir etki veya nüfuz altında kalmadan, Banka ve tüm paydaşlarına karşı görevlerinin ifası esnasında bağımsızlıklarını ve Banka'ya bağlılıklarını koruyacaklardır.

Yönetim Kurulu üyeleri, Banka'ya karşı olan görevlerini, kendilerini tayin eden veya aday gösteren kişilerden bağımsız olarak ve hissedarlar, mevduat sahipleri, alacaklılar, çalışanlar ve diğer paydaşların menfaatlerini koruyarak ifa edeceklerdir.

Yönetim Kurulu, Banka'yı profesyonel bir şekilde ve kanun, talimat, ana sözleşme ve kurum içi politikalara uygun olarak yönetecektir.

Yönetim Kurulu üyeleri, ilgili mevzuata da uygun olarak hiçbir menfaat çatışmasının olmamasını sağlama konusundaki sorumluluklarının bilincindedirler.

Yönetim Kurulu, görevleri için sağlam kurumsal yönetim uygulamaları tanımlayacak ve bu uygulamaların geliştirme amacıyla takip edilmesini ve gözden geçirilmesini sağlayan araçları temin edecektir.

Yönetim Kurulu, görevlerini etkili ve verimli bir şekilde ifa etmesine ve Banka'nın amaç ve hedeflerini açıkça iletmesine yardımcı olacak sağlam ve güvenilir kurumsal yönetim standartlarını yürürlüğe koyup uygulayacaktır.

Yönetim Kurulu Komiteleri

Yönetim Kurulu, Banka faaliyetlerini izleme ve denetiminin etkinliğini arttırabilmek gayesiyle, aşağıda sayılan alt komiteleri ("Yönetim Kurulu Komiteleri") kurar:

Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim Komitesi (YKKYK)

Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim Komitesi (YKKYK), esas olarak, Banka'nın kurumsal yönetim politikalarını belirlemek konusunda Yönetim Kurulu'na yardımcı olmaktan, bu politikaların uygulanıp uygulanmadığını takip etmekten ve bu politikaların etkinliğini güvence altına almak için periyodik olarak gözden geçirilmelerinden sorumlu olacaktır.

Yönetim Kurulu Atama ve Ücretlendirme Komitesi (YKAÜK)

YKAÜK; Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterme, Yönetim Kurulu yapısının yıllık olarak gözden geçirilmesi, Yönetim Kurulu'un genel performansının ve her Yönetim Kurulu üyesinin bireysel performansının yıllık değerlendirilmesi konularında tavsiyeler vermekten ve cari kanun ve yönetmeliklere uygun olarak Banka çapında bir ücret politikası geliştirmekten sorumludur. Ayrıca, YKAÜK, İcraî Yönetim üst düzey pozisyonlarına yapılacak atamalardan da sorumlu olacak ve bu pozisyonlar için performans standartları ve yedekleme planları belirlemenin yanı sıra, kalifiye çalışanların bu pozisyonlara getirilmesini sağlayacaktır.

Yönetim Kurulu Denetim Komitesi (YKDK)

YKDK; cari kanunlar, politikalar, talimatlar, iş davranış kuralları ve etik kurallara ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Banka İç Sistemlerine ilişkin Yönetmeliği uyarınca verilen diğer sorumluluklara uyumu sağlamanın yanı sıra, kurum içi kontrol ve denetim fonksiyonlarının yeterli olup olmadığını belirlemek ve izlemekten de sorumlu olacaktır.

Yönetim Kurulu Risk Komitesi (YKRK)

Yönetim Kurulu Risk Komitesi (YKRK), İcraî Yönetimin risk stratejisini uygulayıp uygulamadığını denetlemenin yanı sıra Yönetim Kurulu'na güncel ve gelecek risk stratejisi ve toleransıyla ilgili gözden geçirme geri bildirimleri ve raporları sunmaktan sorumlu olacaktır. YKRK, risk yönetimi için etkin sistemlerin bulunmasını ve bu fonksiyonların bağımsızlığını sağlayacaktır.

Yönetim Kurulu Kredi ve Tahsilat Komitesi (YKKTK)

Yönetim Kurulu Kredi ve Tahsilat Komitesi (YKKTK), Banka'nın kredi faaliyetinin merkezi olarak hareket edecek; Yönetim Kurulu adına ve namına kredi değerlendirmesi yapacak ve onay verecek; Banka'nın kredi faaliyetlerini izleyecek ve kendisine verilmiş yetkiler dahilinde kararlar alacak ve kendi yetki alanı dışındaki konularda Yönetim Kurulu kararlarını uygulayacaktır.

İcra Yönetim ve Komiteleri

Yönetim Kurulu; Banka'nın ticari faaliyetlerini ve işlerini mesleki davranış standartlarına uygun olarak yönetmek ve Banka yönetimini denetlemek için gereken deneyim, yeterlilik ve dürüstlüğe ve Banka faaliyetleriyle ilgili kilit kişiler üzerinde uygun yetkilere sahip olmalarını da sağlayarak Banka'nın İcraî Yönetimini atayacaktır.

İcraî Kurumsal Yönetim, kişisel davranış ve tavırlarıyla (örneğin, Yönetim Kuruluyla birlikte "işyerinde etik kültürün yerleştirilmesine" yardımcı olarak) ve yönetimi altındaki kişilere yeterli denetim uygulayarak, Banka'nın etkili kurumsal yönetimine katkıda bulunacaktır.

İcraî Yönetim, görevleri uygun kişilere aktif olarak dağıtacak ve hesap verilebilirliği ve şeffaflığı teşvik eden bir yönetim yapısı oluşturacaktır. Verilen sorumlulukların / yetkilerin kullanımını denetleyecek ve Banka'nın performansı konusunda Yönetim Kurulu'na karşı nihaî sorumluluğu üstlenecektir.

İcraî Yönetim, faaliyetlerini mesleki davranış standartlarına uygun olarak ifa edecektir.

İcraî Yönetim, Yönetim Kurulu'na en az iki ayda bir şeffaf ve tarafsız finansal ve idari raporlar sunacaktır.

Bağımsız Kontrol İşlevleri

Yönetim Kurulu, Banka'da bağımsız ve yeterli bir iç kontrol sistemi oluşturacak ve bu sistemin etkinliğini izleyecektir. Yönetim Kurulu; Banka faaliyetlerinin ve yönetiminin her yönünü içeren yazılı politika ve prosedürleri benimseyerek Banka yönetimini sağlayacak ve bu konuda kararlar alacak, iletecek ve yürürlüğe koyacaktır.

Yönetim Kurulu, Banka'nın mülk ve varlıklarını korumak, finansal bilgilerin güvenilirliğini ve faaliyetlerinin idari, malî ve muhasebe bakımlarından verimliliğini doğrulamak için gereken iç kontrollerin verimliliğini ve etkinliğini en az yılda bir kez değerlendirecektir.

Bu politika ve prosedürler, yönetimin faaliyetlerinde esas aldığı kılavuz ilkeleri ve Yönetim Kurulu ve İcraî Yönetimin Banka'nın ticari faaliyet ve işlerini yürütme metodolojilerini temsil edecektir.

Banka'nın yıllık faaliyet raporu; İcraî Yönetimin iç kontrol sistemleriyle ilgili sorumluluklarını gösteren bir iç kontrol sistemleri raporundan, iç kontrol sistemlerinin verimliliğini değerlendirmek için kullanılan bir çerçeveden ve İcraî Yönetimin bu sistemlerin Banka yıllık faaliyet raporunda atıf yapılan mali tabloların düzenleme tarihi itibariyle ne kadar etkin olduklarına ilişkin bir değerlendirmesinden oluşacaktır. Yanı sıra, iç kontrollerde tespit edilen kritik zayıf noktalar da açıklanacaktır.

İç Denetim

Banka, yeterli sayıda kalifiye personelle, bağımsız bir Teftiş Kurulu Başkanlığı kuracak ve bu personelin uygun eğitimi ve ücreti almalarını sağlayacaktır.

Dış Denetim

Yönetim Kurulu; dış denetçilerin tarafsızlıklarının değerlendirilmesinin yanı sıra seçimleri, işlerine son verilmesi, rotasyonları, alacakları ücretler ve bununla ilgili diğer tüm sözleşme koşulları konusunda Yönetim Kurulu Denetim Komitesi'nin (YKDK) verdiği tavsiyelere dayanarak, bir bağımsız dış denetim firması tayin edecektir. Banka'nın, Dış Denetçinin görevlendirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu onaylı bir politika ve prosedürü bulunacaktır.

Mevzuata Uyum

Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu onaylı Banka Uyum Politikasına uyulmasını Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim Komitesi (YKKYK) aracılığıyla sağlayacaktır. Yönetim Kurulu, Banka'nın uyum riskini ne derece etkili yönettiğini yılda en az bir kere değerlendirecektir.

Banka Yönetimi, Banka'nın Uyum Politikası gereği, Banka içerisinde bir bağımsız Kara Para Aklamanın Önlenmesi ve Uyum Departmanı kuracak ve Uyum Departmanındaki yetkililerin uyum sorumlulukları konusunda olası bir menfaat çatışması oluşturacak bir pozisyonda olmadıklarından emin olacaktır.

Banka, ticari faaliyet yürüttüğü tüm ülkelerde cari kanun ve yönetmeliklere riayet edecek ve uyum departmanının organizasyon yapısı ve konuya ilişkin sorumlulukları hem yerel hem de uluslararası mevzuata uygun olacaktır.

Risk Yönetimi

Yönetim Kurulu, Banka'nın etkili risk yönetim çerçevesi benimsemesini sağlayacaktır.

Yönetim Kurulu; Risk Yönetim Departmanı'nın bağımsızlığını güvenceye alacak ve bu iş pozisyonu ve verilecek görevler için uygun niteliklere ve deneyime sahip bir Risk Yönetimi Grup Başkanı tayin edecektir.

Risk Yönetimi Grup Başkanı Yönetim Kurulu Risk Komitesi'ne Yönetim Kurulu Başkanı'na ve Yönetim Kurulu Risk Komitesi (YKRK) Başkanı'na bağlı olacak ve bu kişilere rapor verecektir. Risk Yönetimi Grup Başkanı bağımsız olacak ve ona finansal konularla veya işle ilgili herhangi bir hedef verilmeyecektir. Yönetim Kurulu onayı olmaksızın, Risk Yönetimi Grup Başkanı işine son verilemez veya görevinden azledilemez.

İç Kontrol

"Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik" gereği İç Kontrol Biriminin kurulması zorunlu olup amacı, bankanın varlıklarının korunmasını, faaliyetlerin etkin ve verimli bir şekilde Kanuna ve ilgili diğer mevzuata, banka içi politika ve kurallara ve bankacılık teamüllerine uygun olarak yürütülmesini, muhasebe ve finansal raporlama sisteminin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve bilgilerin zamanında elde edilebilirliğini sağlamaktır.

İç kontrol faaliyetleri asgari olarak; faaliyetlerin icrasına yönelik işlemlerin kontrolü, iletişim kanalları ile bilgi sistemlerinin ve finansal raporlama sisteminin kontrolü ve uyum kontrollerini kapsar.

Ücretler

Banka'nın ücretlendirme politikaları, kanunlarının ve düzenleyici şartlarının yanı sıra BBDK'nın ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurumsal Yönetim Talimatlarıyla uyumlu olacaktır.

Yedekleme Planlaması

Yönetim Kurulu, teknik uzmanlığa sahip personeli, İcracı Yönetim Kurulu Üyesi pozisyonlarına yerleştirmek üzere hazırlamaya yönelik planların bulunmasını ve bu yedekleme planlarında söz konusu pozisyonlara gelecek kişilerin sahip olması gereken nitelik ve şartların belirtilmesini sağlayacaktır.

Prensipler ve İş Davranış Standartları

Davranış Kuralları

Banka'nın menfaat çatışması, ilişkili taraflar ve içeriden edinilen bilgilere dayanan ticari işlemler gibi kavramların tanımlarını içeren ve 'İş Davranış Kuralları ve Etik Kuralları' için Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış bir politikası bulunacaktır. Bu politika Banka'nın tüm personeline ve Yönetim Kurulu üyelerine iletilecek ve bu politikanın içeriğine bağlı kalacaklarına dair imzaları alınacaktır.

Yönetim Kurulu; Banka'nın, Yönetim Kurulu üyelerinin, İcraî Yönetimin ve diğer personelin dürüst davranmalarını teşvik eden meslekî standartlar ve kurumsal değerler belirlenmesini sağlayacaktır. Bu standartlar ve ilgili politikalar Banka'nın internet sitesinde yayımlanacak ve buna uyum ve bağlılık düzeyi Banka'nın yıllık faaliyet raporunda bulunan kurumsal yönetim raporunda belirtilecektir.

Menfaat Çatışması

Banka'nın, ister Yönetim Kurulu üyeleri ve Banka arasında, ister İcraî Yönetim ve Banka arasında olsun menfaat çatışması politikasının tanımını, uygulamasını ve ifşasını içeren, yazılı menfaat çatışması politikaları bulunacaktır.

İlişkili Taraflarla İşlemler

Banka'nın ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında yazılı politikaları bulunacaktır. Bu politikalar, Banka ile kredi işlemleri ve ortak ticari işlemler de dâhil olmak üzere Banka ve çalışanları, Banka ve Yönetim Kurulu üyeleri veya onların şirketleri ya da onlarla ilişkili taraflar gibi taraflarla yapılan ticari işlemleri düzenlemeye yönelik kural ve prosedürleri kapsayacaktır.

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

Banka, Yönetim Kurulu'nun onayından geçmiş kapsamlı bir Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık politikasını hayata geçirmek üzere bir Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık birimi oluşturacaktır. Bu politika, Banka'nın ve diğer paydaşların çıkarlarına hizmet etmenin yanında, Banka'da kurumsal yönetimin etkinliğini artırma hedefini de güdecektir. Bankada kamuyu aydınlatma politikasının icrasından ayrı bir birim sorumlu olacak ve bu birimin görevleri ve sorumlulukları Yönetim Kurulu'nca belirlenecektir.

Bu politika kapsamında belirtilen yükümlülükler, Türkiye Bankalar Kanunu'na, BDDK ve Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK) yönetmeliklerine aykırı olmayacaktır. Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık politikası; kanunlar, yönetmelikler, kararnameler ve BBDK, SPK yönetmelikleri ve diğer düzenleyici mevzuat uyarınca ifşa edilmesi gereken tüm bilgilerin yanı sıra ilgili program ve metotları da içerecektir.

Bilgi Sızdırma

Banka, Sahtecilik/Bilgi Sızdırma – Özel Muhbir Politikası kapsamına uygun politikaları ve prosedürleri hayata geçirecek ve bu çerçevede, banka çalışanlarının, gizlilik politikasının ihlâline ve sahtecilik olasılığına dair kaygılarını Yönetim Kurulu'na bildirmelerine ve söz konusu kaygılarla ilgili olarak bağımsız bir soruşturmanın başlatılmasına ve bunun takibine olanak veren prosedürlere işlerlik kazandıracaktır. Bu prosedürler, Banka'nın bu gibi ihbarda bulunan çalışanları için gereken korumayı sağlayacak ve kaygılarını haklı çıkaracak bir kanıt bulunamasa bile herhangi bir tehdide veya cezaya muhatap olmayacakları konusunda onları temin edecektir. Bu prosedürlerin icrası, Banka Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından denetlenecektir.

Bankada Kurumsal Yönetim(Kendi Yapınızı Bilin)

Burgan Bank Türkiye, ana şirket olan Burgan Bank Kuveyt bünyesine katıldıktan sonra şirketler grubunun genel kurumsal yönetim hedeflerine ulaşma yolunda katılımcı rol üstlenecektir. Şirketler grubu, grup-içi sinerjinin yakalanmasına ve çabaların optimizasyonuna yönelik çalışma prensiplerini hayata geçirmeye, grup-içi aktif iletişimi, gelişmiş kurumsal yönetim ve operasyonel uygulamalarını, işbirliğini ve en yüksek kontrol standartlarını destekleme hedefine bağlıdır.

Burgan Bank Türkiye Yönetim Kurulu, Grup için yeterli yönetim standartlarının yerleşmesinden sorumlu olacaktır. Banka Yönetim Kurulu, ayrıca, Grup'un kurumsal yapısı, faaliyetleri ve riskleri ile ilgili olarak Grup kılavuzlarına uygun yönetim politikalarının ve mekanizmalarının oturtulmasını sağlayacaktır.

Banka Yönetim Kurulu, İcraî Yönetim ve Ana Banka; Banka'nın operasyonel yapısı ve önemli riskleri, Banka ve iştiraklerinin yapısı ve organizasyonu, bankanın iştirakleri arasındaki ilişkiler ve iştiraklerin hedefleri hakkında bilgi sahibi olacak ve farkındalığını koruyacaktır.

Yönetim Kurulu, bir bütün olarak Banka'yı ve bağlı şirketlerini etkileyebilecek maddi riskler ve olgular hakkında bilgi sahibi olacak ve farkındalığını koruyacaktır. Banka, iştirak bankaları üzerinde yeterli ve ölçülü bir denetime sahip olacak ve bunu yaparken iştirak şirketlerin yönetim kurulu üyelerinin yönetim sorumluluklarının kanunen bağımsız karakterini gözetecektir.

Bu bakımdan, Burgan Bank Yönetim Kurulu:

  • İştirak şirketlerin etkin bir şekilde denetlenmesine katkı yapmak üzere, Banka'nın ve iştirak şirketlerinin yüz yüze kaldığı farklı risklerin karakterini, büyüklüğünü ve karmaşıklığını hesaba katan bir yönetim yapısını tesis edecektir.
  • Şirketin büyümesi, faaliyetlerinin daha da karmaşıklaşması ve coğrafi olarak genişlemesi durumlarına paralel olarak yönetim yapısının uygunluğunu güvenceye almak için yönetim yapısını periyodik olarak değerlendirecektir.

Organizasyon Yapımız

Organizasyon Şemamız