İNTERNET ŞUBE
EN Mobil Menü
 

Sigortaya Tabi Mevduat

Sigortaya Tabi Mevduat

Sigortaya Tabi Mevduat

07.11.2006 tarih ve 26339 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelik"in 4.maddesi uyarınca;

Türkiye'de faaliyet gösteren bir kredi kuruluşunun yurtiçi şubelerinde gerçek kişiler adına açılmış olan ve münhasıran çek keşide edilmesi dışında ticari işlemlere konu olmayan Türk Lirası, döviz ve kıymetli maden cinsindenTasarruf mevduatı hesaplarının anaparaları ile bu hesaplara ilişkin faiz reeskontları toplamının, her bir gerçek kişi için 150 bin Türk Lirasına [i] kadar olan kısmı sigorta kapsamındadır.

Bununla birlikte, Tasarruf Mevduatı Sigortası Kapsamında belirtilen sınır içinde kalsa dahi; Hesap sahiplerine Fon tarafından ödeme yapılacak mevduat bankasının faaliyet izninin kaldırıldığı tarih itibarıyla mevduat hesaplarına tahakkuk ettirdiği faizlerin, mevduat toplamları en yüksek beş mevduat bankasınca uygulanan faiz oranlarının ortalaması ile bu bankaca kamuya ilan edilen ve Merkez Bankasına bildirilen azami faiz oranları üzerinden hesaplanacak tutarları aşan kısmı sigorta kapsamında değildir.

Sigortaya Tabi Olmayan Mevduat

Sigortaya Tabi Olmayan Mevduat

İlgili kredi kuruluşunun hakim ortakları ile bunların ana, baba, eş ve velayet altındaki çocuklarına ait mevduatlar, ilgili kredi kuruluşunun yönetim veya müdürler kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve yardımcıları ile bunların ana, baba, eş ve velayet altındaki çocuklarına ait mevduatlar, 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 282. maddesindeki suçtan kaynaklanan malvarlığı değerleri kapsamına giren mevduatlar, Türkiye'de münhasıran kıyı bankacılığı faaliyeti göstermek üzere kurulan kredi kuruluşlarında bulunan mevduat sigortaya tabi değildir.

Sigortalıya Mevduat Fonunun ÖdenmesiSigorta kapsamında ödemeler Türk Lirası olarak yapılır. Döviz cinsinden hesapların Türk Lirası karşılıkları, kredi kuruluşunun faaliyet izninin kaldırıldığı tarihteki Merkez Bankası döviz alış kurları esas alınarak belirlenir. Kıymetli maden cinsinden [ii] hesapların Türk Lirası karşılıkları ise, kredi kuruluşunun faaliyet izninin kaldırıldığı tarihteki İstanbul Altın Borsası seans kapanış fiyatına ve Merkez Bankası döviz alış kurlarına göre belirlenir.

i. 15.02.2013 tarih ve 28560 sayılı Resmi Gazete ile değiştirilmiştir.

ii. 29.09.2011 tarih ve 28069 sayılı Resmi Gazete ile değiştirilmiştir.