İNTERNET ŞUBE
EN Mobil Menü
​​​ 

Yatırım Ürünleri

Yatırım Fonları

Yatırım Fonları

Yatırım fonları, yatırımcılardan topladıkları paralar karşılığı, riskin dağıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet esaslarına göre sermaye piyasası araçları, altın ve diğer değerli madenlerden oluşan portföyleri yönetmek amacıyla kurulan mal varlığıdır.

Her bir yatırımcı, fonun sahip olduğu portföyün bir kısmını temsil eden katılma belgesini satın alarak fona ortak olur. Fon katılma belgeleri, yatırımcı adına saklanır. Fon portföyleri, piyasayı sürekli takip eden profesyonel fon yöneticileri tarafından içtüzüklerindeki yatırım stratejilerine uygun şekilde, riskin dengeli dağılımı gözetilerek ve maksimum getiri hedeflenerek yönetilir.

Yatırım Fonları'nın Avantajları

Aktif ve profesyonel yönetim

Tasarruf sahibinin yatırımları, piyasaları sürekli takip eden ve yorumlayan profesyonel yöneticiler tarafından etkin bir şekilde yönetilir.

Riskin dağıtılması

Yatırım fonunun portföyüne dahil edilecek menkul kıymetlerin sabit getirili, dövize endeksli ve hisse senedi gibi araçlarla çeşitlenmesi nedeniyle riskin dağıtılması ve en aza indirilmesi mümkün olabilmektedir.

Nakde çevirebilme

Fon portföyündeki değer artışlarının fon fiyatına günlük olarak yansıtılması nedeniyle, yatırımcılar fona yaptıkları yatırımlarını işlemiş geliriyle birlikte fonların ihbar süreleri çerçevesinde paraya çevirebilirler

Şeffaflık ve bilgi edinebilme kolaylığı

Yatırım fonlarının getirileri ve diğer bilgilerine, istenilen sıklıkta, dağıtım kanallarından veya gazete, dergi ve ilgili internet sitelerinden ulaşılabilir.

Küçük tasarrufların verimli değerlendirilmesi

Küçük tasarruflarla ulaşılamayacak, kazanç potansiyeli yüksek menkul kıymetlere yatırım yapılmasına olanak sağlar.

Zaman tasarrufu

Menkul kıymetlerin değerlemesi, kontrolü ile kupon,faiz ve temettü tahsili fon yönetimince yapılacağından, yatırımcılar vade takibi, tahsilat gibi zaman ve kaynak kullanımını gerektiren işlemleri yapmayacaktır.

Yatırım Fonları Vergilendirme Esasları

Fon açısından:Menkul kıymet yatırım fonları kurumlar ve gelir vergisinden muaftır.

Fon yatırımcısı açısından:Menkul kıymet yatırım fonlarının katılma belgelerinin ilgili olduğu fona iadesi tam ve dar mükellef gerçek kişiler için gelir üzerinden %10 oranında stopaj kesintisine tabidir. Tam ve dar mükellef sermaye şirketleri için stopaj oranı %0 olarak uygulanmaktadır. Sürekli olarak portföyünün en az %51'i BIST'te işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonlarının, bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinin elden çıkarılmasından elde edilen gelirlere stopaj uygulanmaz. Hisse senedi yoğun fonlarda stopaj %0 olarak uygulanacaktır. Hisse senedi yoğun fonlar, portföylerinin aylık ağırlıklı ortalama bazda en az %75'i (menkul kıymet yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç olmak üzere) BIST'te işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonları ve borsa yatırım fonları olarak tanımlanmıştır. Gerçek kişiler için fon katılma paylarının fona iadesinden elde edilen gelirler için ayrıca yıllık beyanname verilmez. Diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmez. Kurumlar vergisine tabi tam mükellefler, bu gelirleri üzerinden %20 oranında kurumlar vergisine tabidir. Ödenen stopaj varsa, kurumlar vergisinden mahsup edilecektir.

Türev Ürünler

Türev Ürünler

Forward

Bir para piyasası işleminde vade, faiz ve miktar gibi unsurlar üzerinde bugünden anlaşılan, ancak ileri bir tarihte başlayacak ve daha ileri bir tarihte sona erecek işlemleri ifade etmektedir. Dayanak varlık fiyatlarındaki dalgalanmalardan korunmak isteyen ve ya değişimlerden kâr elde etmek isteyen yatırımcıların kullanabileceği bir üründür. Tezgâh üzeri piyasalarda işlem görmektedir.

Swap

Alıcı ve satıcı tarafların birbirlerine belirli periyodlarla ödeme taahhütlerini içeren bir sözleşmedir. Sözleşmenin asli unsurları arasında, el değiştirecek varlık veya varlıkların tanımı, her bir varlığa uygulanacak sabit veya değişken faiz oranı ve ödeme tarihleri sayılabilir. Swap piyasasında ağırlıklı işlem gören swaplar para ve faiz swaplarıdır.

Opsiyon

Mal, döviz, menkul kıymet, faiz, endeks gibi belli bir miktardaki dayanak varlığı belirli bir sürede sabit bir fiyattan satın alma ve satma hakkı veren yatırım aracıdır. Opsiyonu alan taraf, belli bir prim karşılığı satın aldığı opsiyon sözleşmesini, sözleşmede belirlenen süre içinde veya sonunda kullanma hakkına sahip olmaktadır. Opsiyon sahibinin, vade sonunda opsiyonu kullanma zorunluluğu bulunmamaktadır. Opsiyon hakkını alan tarafın maksimum kaybı ödediği primdir. Opsiyon hakkını satan taraf bir prim kazancı elde etmektedir.

DCD (Çift Para Birimli Mevduat)

Bankanın müşteriden satın aldığı ve karşılığında prim ödediği bir opsiyon işlemi ile onun teminatına alınan mevduat işleminin toplamına verilen isimdir.Endeks olarak seçilen döviz cinsinin önceden belirlenen seviyesine göre vadedeki döviz cinsi banka tarafından belirlenen yapılandırılmış bir üründür. Döviz fiyatlarındaki olası hareketleri öngören yatırımcının mevduatına daha yüksek getiri kazandırmaktadır. Söz konusu yüksek getiri bankanın aldığı hak karşılığı verdiği prim ödemesidir. DCD, belirli bir döviz cinsini (USD, EUR, TL, GBP vb.), belirli bir vadede, önceden belirlenen bir seviyeden alma hakkının bankaya satılması karşılığında bankanın yatırımcıya prim ödemesi yaptığı bir opsiyon işlemidir.

Hazine Bonosu & Devlet Tahvilleri

Hazine Bonosu & Devlet Tahvilleri

Hazine Bonoları, T.C. Hazinesi'nin çıkarmış olduğu, bir yıldan kısa vadeli; Devlet Tahvilleri ise bir yıl ve daha uzun vadeli Türk Lirası veya döviz cinsinden devlet iç borçlanma senetleridir.

Hazine Bonosu iskontolu olarak satılır, vade sonunda elde edilecek kazanç bellidir. Devlet Tahvili iskontolu ya da kupon ödemeli olabilir. Kuponlu Tahviller sabit veya değişken kupon faizi ile ihraç edilebilir. Her iki senedi de, vade tarihine kadar elinizde tutarsanız, ana paranın ve faizinin size geri ödenmesi T.C. Hazine'si garantisi altındadır.

Eurobond

Eurobond

Devlet veya kurumların, TL dışındaki bir döviz cinsinden ve uluslararası bir konsorsuyum aracılığı ile bir banka ve veya sendikasyon tarafindan birden fazla ülkede eşzamanlı olarak ihraç ettikleri genellikle hamiline kayıtlı kuponlu tahvillerdir.

Vadeleri genelde 5-30 yıl arasındadır. Eurobond kupon ödeme sıklığı 3, 6, 12 aylık olabileceği gibi genel olarak USD cinsleri 6 ayda bir, EURO cinsleri yılda bir kupon ödemeli olarak ihraç edilmiştir. Kupon faizleri değişken olabileceği gibi genellikle sabit faizlidir. Eurobondların fiziki teslimi yoktur.İkincil piyasada işlemler "işlem tarihi+3 iş günü" valörlü yapılır. İşlemlerin takası çoğunlukla yurtdışı saklama (takas) bankalarında gerçekleşmektedir. Müşterilerimizin eurobondları Euroclear'de Burgan Bank adına, bankamızda ise müşterimiz adına saklanmaktadır. Birikimleri ile yabancı para cinsinden uzun vadeli yatırım düşünen yatırımcılar için uygundur.

Hisse Senetleri

Hisse Senetleri

Burgan Bank A.Ş. Şubeleri, Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin acentesidir.

Hisse senedi işlemleri internet bankacılığıyla artık hızlı ve kolay. Size en yakın şubemize uğrayıp yatırım hesabı açtırabilir, hisse senedi işlemlerine internet bankacılığını kullanarak başlayabilirsiniz.