EN Mobil Menü

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında

Gizlilik

Kullanım Koşulları

Kişisel Verilen Korunması Hakkında

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Bu bilgilendirme metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında Burgan Bank A.Ş. tarafından işlenecek kişisel verilerinize yönelik olarak sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusu

Burgan Bank Anonim Şirketi (Burgan Bank)

Haklarınız

Kanun’un 11. maddesine göre kişisel verileriniz ile ilgili şu haklara sahipsiniz;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyor iseniz buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme

haklarınızı kullanmak için size en yakın Şubemize talebinizi kimliğinizi teyit edici belgeler ile elden teslim edebilir veya burganbank@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Talebiniz en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Başvurunuza yönelik işlemlerin ayrı bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul) tarafından belirlenen ücretler tarafınıza fatura edilir. Bu kapsamda Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kurul’un ileride belirleyeceği diğer yöntemlerle Burgan Bank’a iletebilirsiniz.

Tüzel kişi müşteri yetkili temsilcisi sıfatıyla Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesini imzalayan ve verileri işlenen gerçek kişiler için yukarıdaki aydınlatmaya ilişkin hususlar geçerlidir. İmza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, vekaletname, mahkeme kararları, talimat vd. yollarla kişisel verileri işlenen tüzel kişi temsilci/ortak/vekil/gerçek faydalanıcı sıfatını haiz diğer gerçek kişilerin Kanun kapsamında aydınlatılması sorumluluğunun tüzel kişiliğin kendisine ait olduğunu önemle hatırlatırız.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla sınırlı olarak Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenmektedir.

 • Müşterinin tanınması, kimlik tespit ve teyit işlemlerinin yapılabilmesi,
 • Kredi değerlemesi yapılması, istihbarat ve bilgi araştırmaları yapılabilmesi,
 • Kredi ve teminat süreçlerinin yürütülmesi, teminat değerlemesi yapılabilmesi,
 • Bankacılık hizmetlerinin verilebilmesi için akdedilen ürün ve hizmetlere konu sözleşmelerin koşullarının ifası ve üstlenilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Risk izleme ve yasal otoritelere raporlama yapılması,
 • Sahteciliğin/dolandırıcılığın önlenmesi,
 • Banka içi operasyon, denetim, risk yönetimi ve diğer faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Şikayet, itiraz ve yasal takip süreçlerinin yönetilmesi,
 • 5411 sayılı Bankacılık Kanunu başta olmak üzere, bankacılık faaliyeti kapsamında tabi olunan tüm mevzuatlar gereği yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Güvenliğin sağlanması,
 • Müşterilere özel ürün/hizmet/teklif faaliyetlerinin planlanması, anılan hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama, promosyon ve kampanya faaliyetlerinin yapılması,
 • Burgan Bank’ın hizmetlerinin en iyi şekilde sunulabilmesi için müşterilerimizin kredi geçmişi, istatistiki verileri, vb. ile ilgili verilerinin analiz edilmesi, skorlama, performans takibi, segmentasyon, modelleme ve profilleme yapılması,
 • Burgan Bank’ın acenta sıfatıyla aracılık ettiği sigorta, yatırım ve finans ürünleri ile ilgili hizmetlerin verilebilmesi, bunlara ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi,
 • Müşterimizin, eşi ve çocuklarının yönetim kurulu üyesi veya genel müdür oldukları, kontrol ettikleri, ortak oldukları tüzel kişiler ile bir bankanın nitelikli pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü, bunların kontrol ettikleri ya da ortak oldukları veya yönetim kurulu üyesi ya da genel müdürü oldukları ortaklıklar ile birinin ödeme güçlüğüne düşmesinin diğer bir veya birkaçının ödeme güçlüğüne düşmesi sonucunu doğuracak boyutta kefalet, garanti veya benzeri ilişkiler bulunan gerçek ve tüzel kişiler bir risk grubu oluşturmaktadır. Bu kapsamda müşterimiz olmasa dahi, bankacılık mevzuatına göre bir risk grubuna kullandırılacak kredi sınırlarının tespiti için dahil olunacak risk grubunun belirlenebilmesi, izlenebilmesi, raporlanabilmesi, kontrol edilmesi amacıyla bu kişilerin Burgan Bank tarafından kişisel verileri işlenebilmektedir. Bu kapsamda ilgili kişilerin tarafınızca bilgilendirilmesi gerekmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen taraflar ve paylaşım amaçları ile sınırlı olmak üzere Kanun'un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde paylaşılmaktadır.

 • Kanunen bilgi almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile yargı mercilerine, yasal raporlama yapılması, düzenleme ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, şikayet ve hukuki süreçlerin işletilmesi vb. yasal sebeplerden dolayı,
 • Risk merkezi veya en az beş banka ya da finansal kuruluş tarafından kurulan şirketler (Bankalararası Kart Merkezi, Kredi Kayıt Bürosu ve FINDEKS vb.) ile risk yönetimi, risk izleme faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla,
 • Destek hizmeti kuruluşları ve hukuk büroları ile Burgan Bank’a destek ve danışmanlık hizmeti verebilmeleri amacıyla,
 • Yurt içi ve yurt dışı bağımsız denetim kuruluşları ve derecelendirme kuruluşları ile denetim ve derecelendirme faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla,
 • Acentesi olduğumuz kurumlar ile müşteri ile hizmet ilişkisinin kurulması, işleyişi ve sona erdirilmesi amacıyla,
 • Sigorta şirketleri ile sigorta işlemlerinin yürütülmesi amacıyla,
 • Uluslararası kart çıkaran kuruluşlar ve üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar ile banka kartı ve kredi kartı faaliyetlerinin yürütülmesi ve ters ibraz süreçlerinin işletilmesi için,
 • Ana hissedarımız ve Burgan Bank iştirakleri ile konsolide finansal tablo hazırlama çalışmalarında, risk yönetimi ve iç denetim uygulamaları yapılması amacıyla,
 • Diğer kredi kuruluşları ile iç denetim, iç kontrol, risk yönetimi ile risk izleme faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla,
 • Varlık yönetim şirketleri ile banka alacaklarının satışı amacıyla,
 • Muhtemel alıcılar ile Burgan Bank paylarının satışında değerleme çalışmaları yapılabilmesi amacıyla.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz aşağıdaki Burgan Bank hizmet kanallarından doğrudan veya dolaylı şekilde yasal veya sözleşme kaynaklı hukuki sebeplerden dolayı temin edilebilir.

Doğrudan Veri Toplama Yöntemleri;

 • Yüz yüze hizmet kanalları (genel müdürlük ve şubeler, direk satış ekipleri ile destek hizmeti kuruluşları aracılık/acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğümüz şirketler, anlaşmalı bayiler)
 • Mesafeli hizmet kanalları (ATM, internet sitesi, internet şubesi, mobil veya dijital uygulamalar, telefon bankacılığı, çağrı merkezi, faks, SMS, Burgan Bank’ın web sitesi ve diğer web siteleri vd. uzaktan iletişim araçları ile)
 • Güvenlik kamerası marifetiyle genel müdürlük, şube, ATM girişlerinde ve içerisinde gerçekleştirilen video kaydı ile

Dolaylı Yoldan Veri Toplama Yöntemleri;

 • Risk merkezi veya en az beş banka ya da finansal kuruluş tarafından kurulan şirketlerden (Bankalararası Kart Merkezi, Kredi Kayıt Bürosu ve FINDEKS vd.)
 • Diğer kredi kuruluşlarından
 • Destek ve danışmanlık hizmeti veren 3.kişilerden
 • Kamu kuruluşu ve örgütleri tarafından işletilen çeşitli kurum ve kuruluşların veri tabanlarından (MERSİS, TAKBİS, UYAP gibi)
 • Sosyal medya, gazete vs. halka açık kanallardan

Risk Grubuna Konu Kişilerin Kişisel Verilerinin İşlenmesi