İNTERNET ŞUBE
EN Mobil Menü

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında

Gizlilik

Kullanım Koşulları

Kişisel Verilen Korunması Hakkında

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Bu Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında Burgan Bank A.Ş. tarafından kişisel verilerin toplanma yöntemi, kişisel veri toplamanın hukuki sebebi ve işleme amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı kişi/kurumlar ve aktarım amaçları, Kanun’da yer verilen kişisel verilere ilişkin verisi işlenen gerçek kişilerin haklarına yönelik olarak bilgilendirme yapmak amacıyla hazırlanmıştır.

Bu Aydınlatma Metni aşağıdaki gerçek kişiler için geçerlidir:

 • Mevcut ve potansiyel tüm müşterilerimiz (“Müşterilerimiz”),
 • Müşterimiz olmayan kişiler: Müşterimiz olmayan kişiler, Bankamız nezdinde hesaba bağlı olan veya olmayan herhangi bir işlem yapan herhangi bir gerçek kişiyi, Bankamız lehine tesis edilmiş veya edilecek herhangi bir teminat işlemine taraf olmuş veya olacak herhangi bir gerçek kişi (kefil, garantör, rehin/temlik borçlusu, mevzuat uyarınca rıza aranan hallerde eş), Bankamız web sitesini, genel müdürlük veya şubesini ziyaret eden herhangi bir gerçek kişiyi, müşterimiz olan herhangi bir şirketin pay sahibi, nihai gerçek faydalanıcısı, yönetim kurulu üyesi veya temsilcisi/vekili olan herhangi bir gerçek kişiyi, Bankamızla veya müşterilerimizle diğer işlemlere girişen herhangi bir gerçek kişiyi ifade eder.

Veri Sorumlusu

Burgan Bank Anonim Şirketi (Banka)

Haklarınız

Kanun'un 11. maddesine göre kişisel verileriniz ile ilgili şu haklara sahipsiniz;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyor iseniz buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme

haklarınızı kullanmak için size en yakın Şubemize talebinizi kimliğinizi teyit edici belgeler ile elden teslim edebilir veya burganbank@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Talebiniz en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Başvurunuza yönelik işlemlerin ayrı bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen ücretler tarafınıza fatura edilir. Bu kapsamda Kanun'un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak, kayıtlı elektronik posta yoluyla, tarafınızca Bankaya beyan edilen ve tarafınızca doğrulanarak/teyit edilerek Bankamız sistemine kayıt edilen elektronik posta adresi veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun ileride belirleyeceği diğer yöntemlerle Bankaya iletebilirsiniz.

Tüzel kişi müşteri yetkili temsilcisi sıfatıyla Bankacılık Hizmet Sözleşmesini imzalayan ve verileri işlenen gerçek kişiler için yukarıdaki aydınlatmaya ilişkin hususlar geçerlidir. İmza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, vekaletname, mahkeme kararları, talimat vd. yollarla kişisel verileri işlenen tüzel kişi temsilci/ortak/vekil/ gerçek faydalanıcı sıfatını haiz diğer gerçek kişilerin Kanun kapsamında aydınlatılması sorumluluğunun tüzel kişiliğin kendisine ait olduğunu önemle hatırlatırız.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz Bankanın aşağıdaki hizmet kanallarından doğrudan veya dolaylı şekilde temin edilebilir.

(i) Doğrudan Veri Toplama Yöntemleri;

 • Yüz yüze hizmet kanalları (genel müdürlük ve şubeler, direk satış ekipleri ile destek hizmeti/dış hizmet kuruluşları, aracılık/acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğümüz şirketler, anlaşmalı bayiler)
 • Mesafeli hizmet kanalları (ATM, internet sitesi, internet şubesi, mobil veya dijital uygulamalar, telefon bankacılığı, çağrı merkezi, faks, SMS, Bankanın web sitesi ve diğer web siteleri vd. uzaktan iletişim araçları ile)
 • Güvenlik kamerası marifetiyle genel müdürlük, şube, ATM girişlerinde ve içerisinde gerçekleştirilen video kaydı ile.

(ii) Dolaylı Yoldan Veri Toplama Yöntemleri;

 • Risk merkezi veya en az beş banka ya da finansal kuruluş tarafından kurulan şirketlerden (Bankalararası Kart Merkezi, Kredi Kayıt Bürosu ve FİNDEKS vd.)
 • Diğer kredi kuruluşlarından
 • Destek ve danışmanlık hizmeti veren 3.kişilerden
 • Kamu kuruluşu ve örgütleri tarafından işletilen çeşitli kurum ve kuruluşların veri tabanlarından (KPS-Kimlik Paylaşımı Sistemi, MERSİS-Merkezi Sicil Kayıt Sistemi, TAKBİS-Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi, UYAP-Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi gibi) veya web sitelerinden, ticaret sicil müdürlükleri kayıtlarından,
 • Sosyal medya, gazete vs. halka açık kanallardan.

Kişisel Veri Toplamanın Hukuki Sebebi ve Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşlenebileceği

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebeplerle Bankamızca toplanmakta ve işlenmektedir.

(i) Bankanın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak;

 • Müşterinin tanınması, kimlik tespit ve teyit işlemlerinin yapılabilmesi,
 • Risk izleme ve yasal otoritelere raporlama yapılması,
 • 5411 sayılı Bankacılık Kanunu başta olmak üzere, bankacılık faaliyeti kapsamında tabi olunan tüm mevzuatlar gereği yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Sahteciliğin/dolandırıcılığın önlenmesi,
 • Banka içi operasyon, denetim ve risk yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Verilerin doğruluğu ve güncelliğinin sağlanması amaçlarıyla.

(ii) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Müşteri kabulü, bankacılık ürün ve hizmetlerine ilişkin başvuruların değerlendirilmesi,
 • Bankacılık hizmetlerinin verilebilmesi için akdedilen ürün ve hizmetlere konu sözleşmelerin koşullarının ifası ve üstlenilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Kredi değerlendirmesi yapılması, istihbarat ve bilgi araştırmaları yapılabilmesi,
 • Kredi ve teminat süreçlerinin yürütülmesi, teminat değerlemesi yapılabilmesi,
 • Bankanın acente sıfatıyla aracılık ettiği sigorta, yatırım ve finans ürünleri ve rehin ve alacaklı sıfatına sahip olduğu sigorta ürünleri ile ilgili hizmetlerin verilebilmesi ve/veya bunlara ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi,
 • Banka nezdinde hesaba bağlı olan veya olmayan herhangi bir işlem yapan gerçek kişi veya herhangi bir müşterinin temsilcisi veya vekili olmanız halinde, işlemin yerine getirilmesi,
 • Satın alma, tedarik, destek hizmetleri/dış hizmet süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla.

(iii) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Bankanın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Herhangi bir ticari müşteri tarafından kredi ve/veya yatırım ürünü talep edildiğinde, talebin değerlendirmeye alınması kapsamında anılan ticari müşterinin gerçek kişi olan sahibinin, ortağının ve yöneticisinin kredi geçmişi, kredibilitesi ve kredi koşullarına ilişkin diğer bilgilerin değerlendirilmesi,
 • Ticari müşterimiz hesabına hareket eden gerçek kişi temsilciler/vekiller, irtibat kişileri, pay sahipleri açısından, anılan ticari müşterilerimizin taraf olduğu sözleşmelerin ifa edilmesi veya sözleşmelerin kurulması öncesinde girişimlerde bulunulması ve anılan ticari müşteri ile temas kurulması,
 • Sahteciliğin/dolandırıcılığın önlenmesi,
 • Güvenliğin sağlanması amaçlarıyla.

(iv) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Müşteri talep, itiraz ve şikayetlerinin takibi ve yönetilmesi,
 • Yasal takip süreçlerinin yönetilmesi amaçlarıyla.

(v) Açık rızanın varlığı halinde;

 • Bankacılık faaliyetleri ile ilgili olarak muhabir ilişkisi içinde olduğumuz bankalar ve finansal kuruluşlar ile suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi kontrollerine yönelik yapılacak incelemelerin yerine getirilmesi kapsamında paylaşılması,
 • Bankanın yurtiçinde ve/veya yurtdışında yerleşik iştirakleri ve ana hissedarı ile kredi değerlendirmesi yapılması, konsolide finansal tablo hazırlama çalışmaları, risk yönetimi ve iç denetim faaliyetleri kapsamında paylaşılması,
 • Müşterilere özel ürün/hizmet/teklif faaliyetlerinin planlanması, anılan hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama, promosyon, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması,
 • Bankanın hizmetlerinin en iyi şekilde sunulabilmesi ve müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik olarak kredi geçmişi, istatistiki verileri, vb. ile ilgili verilerin analizleri, skorlama, performans takibi, segmentasyon, modelleme ve profilleme yapılması,
 • Müşterilere uygun ürün ve hizmetlerin belirlenmesine yönelik pazar araştırması, anket ve istatistiki çalışmalar yapılması,
 • Engelli bireyler açısından mevzuatın imkan tanıdığı imtiyazların ve kolaylıkların sağlanabilmesi amaçlarıyla.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen taraflar ve paylaşım amaçları ile sınırlı olmak üzere Kanun'un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde paylaşılmaktadır:

 • Kanunen bilgi almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile yargı mercilerine, yasal raporlama yapılması, düzenleme ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, şikayet ve hukuki süreçlerin işletilmesi vb. yasal sebeplerden dolayı,
 • Risk merkezi veya en az beş banka ya da finansal kuruluş tarafından kurulan şirketler (Bankalararası Kart Merkezi, Kredi Kayıt Bürosu ve FINDEKS vb.) ile risk yönetimi, risk izleme faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla,
 • Destek hizmeti/dış hizmet kuruluşları ve hukuk büroları ile Bankaya destek ve danışmanlık hizmeti verebilmeleri amacıyla,
 • Yurt içi ve yurt dışı bağımsız denetim kuruluşları, derecelendirme kuruluşları ve konu hakkında bilgi ve uzmanlığa sahip kuruluşlar ile denetim, derecelendirme ve kredi yapılandırma süreçlerinde mali durum tespiti ve yapılandırmanın uygulanabilirliğine ilişkin değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla,
 • Acentesi olduğumuz kurumlar ile müşteri ile hizmet ilişkisinin kurulması, işleyişi ve sona erdirilmesi amacıyla,
 • Sigorta şirketleri ile sigorta işlemlerinin yürütülmesi amacıyla,
 • Bankacılık faaliyetleri ile ilgili olarak muhabir ilişkisi içinde olduğumuz bankalar ve finansal kuruluşlar ile suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi kontrollerine yönelik yapılacak incelemelerin yerine getirilmesi amacıyla,
 • Uluslararası kart çıkaran kuruluşlar ve üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar ile banka kartı ve kredi kartı faaliyetlerinin yürütülmesi ve ters ibraz süreçlerinin işletilmesi amacıyla,
 • Bankanın yurtiçinde ve/veya yurtdışında yerleşik iştirakleri ve ana hissedarı ile kredi değerlendirmesi yapılması, konsolide finansal tablo hazırlama çalışmaları, risk yönetimi ve iç denetim faaliyetleri yapılması amacıyla,
 • Diğer kredi kuruluşları ile iç denetim, iç kontrol, risk yönetimi, risk izleme, kredi kullandırım (sendikasyon) ve kredi yapılandırma faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla,
 • Varlık yönetim şirketleri ile Banka alacaklarının satışı amacıyla,
 • Muhtemel alıcılar ile Banka paylarının satışında değerleme çalışmaları yapılabilmesi amacıyla.

Risk Grubuna Konu Kişilerin Kişisel Verilerinin İşlenmesi

Genel Müdürlük ve Şube Ziyaretçilerimizin Kişisel Verilerinin İşlenmesi